VTM114

  • Chất liệu nhôm đúc: ADC12
  • Kích thước (Mặt trước) : 128.9mm × 162.9mm × 34.5mm (5.08″ × 6.42″ × 1.36″)
  • Kích thước (Mặt sau) : 123.0mm × 157.0mm × 35.0mm (4.84″ × 6.18″ × 1.38″)
  • Kích thước lỗ tường: Từ 113.0mm × 149.0mm × 35.0mm (4.45″ × 5.87″ × 1.38″) đến dưới 123.0mm × 157.0mm × 35.0mm (4.84″×6.18″×1.38″)

Download Brochure Download Image