Download Phần mềm

Download Firmware

STT Model Nội dung Ngày phát hành Tải về
1 DH-IPC-HFW1230S-S5 Hỗ trợ tên miền miễn phí Smartddns.tv 14.03.2022 Liên hệ
2 DH-IPC-HFW1230S1-S5 Hỗ trợ tên miền miễn phí Smartddns.tv 14.03.2022 Liên hệ
3 DH-IPC-HDW1230S-S5 Hỗ trợ tên miền miễn phí Smartddns.tv 14.03.2022 Liên hệ
4 DH-IPC-HDW1230T1-S5 Hỗ trợ tên miền miễn phí Smartddns.tv 14.03.2022 Liên hệ
5 DH-IPC-HFW1239S1-S5 Hỗ trợ tên miền miễn phí Smartddns.tv 14.03.2022 Liên hệ
6 DH-IPC-HDW1239T1-S5 Hỗ trợ tên miền miễn phí Smartddns.tv 14.03.2022 Liên hệ
STT Model Nội dung Ngày phát hành Tải về
1 DHI-NVR2108HS-I Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 08.03.2022 Tải về
2 DHI-NVR2116HS-I Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 08.03.2022 Tải về
3 DHI-NVR5832-R-4KS2 Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 08.03.2022 Tải về
4 DHI-NVR4108HS-4KS2/L Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 08.03.2022 Tải về
5 DHI-NVR4116HS-4KS2/L Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 08.03.2022 Tải về
6 DHI-NVR4216-4KS2/L Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 08.03.2022 Tải về
7 DHI-NVR4232-4KS2/L Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 08.03.2022 Tải về
8 DHI-NVR1108HS-S3H Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 16.11.2021 Tải về
9 DHI-NVR1104HS-S3H Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 16.11.2021 Tải về
10 DH-XVR1A04 Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 16.11.2021 Tải về
11 DH-XVR1A08 Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 16.11.2021 Tải về
12 DH-XVR1B04-I Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 15.10.2021 Tải về
13 DH-XVR1B08-I Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 15.10.2021 Tải về
14 DH-XVR5104HS-I3 Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 13.10.2021 Tải về
15 DH-XVR5108HS-I3 Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt 13.10.2021 Tải về